PODMIENKY

Obytný príves je rezervovaný až po úhrade 50% z ceny prenájmu v hotovosti, alebo na účet prenajímateľa. Do termínu odovzdania karavanu musí byť uhradená 100% ceny prenájmu. Pre úhrady cez účet uvádzať meno a priezvisko nájomcu. Storno poplatky :

- viac ako 20 dní pred dohodnutým termínom prevzatia 10% z ceny prenájmu.- 20-10 dní pred termínom prevzatia 40% z ceny prenájmu.- 10 a menej dní pred termínom prevzatia 50% z ceny prenájmu.

V termíne prevzatia karavanu musí byť uhradená kaucia vo výške 500,-€, ktorá bude vrátená po ukončení nájmu karavanu. Kaucia slúži na krytie poškodenia vzniknutého v dobe nájmu. V prípade, že karavan bude vrátený bez vyčistenia bude nájomcovi účtovaný poplatok vo výške od 1,- € do 250,- € podľa stupňa znečistenia. Poplatok bude odpočítaný z kaucie.

V prípade nevrátenia karavanu v deň ukončenia nájmu do 20:00 hod., bude účtovaná pokuta vo výške 100,-€ za každý začatý deň omeškania vrátenia prenajatého obytného prívesu. Nájom začína prvý deň prenájmu od 7:00 hod. / po dohode aj skôr / a ukončenie prenájmu je posledný deň do 20:00 hod./ po dohode aj neskôr /. Karavan si prevezmete,alebo Vám ho pristavíme deň vopred, v kalendári je tento deň uvádzaný ako servisný a to v čase po 17-tej hodine. V tento deň účtujeme polovičný poplatok.

Vek nájomcu pre karavan  je 25 rokov a dĺžka platného vodičského oprávnenia skupiny B min 3 roky. 

Karavan Vám po dohode pristavíme na dohodnuté miesto, prípadne priamo do kempu,kde ho ustavíme, zapojíme a rozložíme doplnkovú výbavu karavanu. Cena bude stanovená dohodou.

V prípade, že prenajímateľ nemôže bez svojho zavinenia poskytnúť dohodnutý typ karavanu, poskytne mu náhradný, alebo vráti zaplatenú zálohu v plnej výške. O tejto skutočnosti bude prenajímateľ bezodkladne informovať nájomcu.

Prenajímateľ je povinný:

- odovzdať karavan bezchybnom technickom stave, vyčistený, s platnou STK,  zákonnou a havarijnou poistkou. Pri odovzdaní karavanu vysvetliť funkčnosť ovládania jednotlivých zariadení, najmä kúrenia, vody, plynu, osvetlenia, napájania na 230 V, čistenie a vypúšťanie odpadov a vysvetliť zásady bezpečnej manipulácie s týmito zariadeniami.

V prípade, že ste karavan nemali ešte prenajatý je treba počítať s cca 1 hod, ktorú budeme potrebovať pri prevzatí na poučenie .

Nájomca je povinný :

- používať príves výhradne pre svoju potrebu. Ďalší nájom alebo iná zárobková činnosť nie je dovolená.
- používať príves a jeho príslušenstvo v zmysle návodov na použitie. Zabrániť neplnoletým osobám obsluhovať príslušenstvo obytného prívesu a to hlavne spotrebiče na PB a 230 V.
- kontrolovať technický stav obytného prívesu a pri zistení vady okamžite nahlásiť vadu prenajímateľovi.
- v prípade dopravnej nehody alebo odcudzenia okamžite privolať políciu, spísať záznam o nehode alebo o odcudzení a kontaktovať prenajímateľa
- trvalo používať zabezpečovacie zariadenie na oji a dverách, neodstavovať obytný príves na nestrážených parkoviskách alebo ho odpojovať od ťažného vozidla na takýchto miestach.

- používať všetky dostupné alarmy inštalované v karavane

- v prípade poruchy ťažného vozidla nenechať prenajatý príves bez stráženia na nebezpečnommieste

- zákaz použitia akéhokoľvek maziva na spojovacom zariadení, hrozí poškodenie a strata funkčnosti stabilizačného zariadenia
- v obytnom prívese je zakázané prepravovať osoby, bicykle, a predmety, ktoré by mohli poškodiť vnútro obytného prívesu 

 - v obytnom prívese je zakázané fajčenie                                                                                              

 - vrátiť karavan umytý, vyčistený z vnútra kompletne včetne chladničky umývadiel , WC a odpadových nádrži - respektíve v takom stave ako bol karavan prevzatý                                           

- plniť nádrž výhradne pitnou vodou, v prípade že bude nádrž na vodu doplnená úžitkovou vodou je nutné túto skutočnosť nahlásiť prenajímateľovi pre zabezpečenie dezinfekcie vodovodného systému karavanu - služba bez poplatku za vyčistenie.

Pred jazdou skontrolovať :

1. spojenie s ťažným vozidlom
2. prevlečenie lanka bezpečnostnej brzdy na oje ťažného vozidla
3. spojenie zásuvky a funkčnosť všetkých svetiel
4. uzavretia skriniek, dverí a chladničky,upevnenie TV
5. uzavretie bočných okien a strešných okien
6. prepnutie chladnička na 12 V chod a vypnutie vnútorného osvetlenia
7. uzavretie ventilu fľaše na PB
8. uchytenie pomocného kolieska a zdvihnutie pomocných nožičiek
9. uvoľnenie ručnej brzdy
10. skontrolovať nosiče bicyklov

Vodičské oprávnenie :

Ak má jazdná súprava do 3 500 kg (celková hmotnosť vozidla + celková hmotnosť prívesu - naše karavany od 1100 kg do 1 5000 kg) a hmotnosť obytného prívesu neprevyšuje hmotnosť vozidla, tak stačí vodičský preukaz skupiny B.

V prípade, že jazdná súprava prevyšuje hmotnosť 3 500 kg a nie je ťažšia ako 4 250 kg postačuje vodičské oprávnenie skupiny B s príslušným harmonizačným kódom 96, ktorý musí byť vyznačený vo vodičskom preukaze. Tento kód získate po absolvovaní osobitného výcviku v autoškole alebo po zložení osobitnej skúšky z vedenia motorového vozidla.

Nad hmotnosť jazdnej súpravy vyššej ako 4 250 kg je potrebné mať vodičské oprávnenie skupiny B + E.